Игри

Информация за страница Трън


 На територията на град Трън археолозите са открили следи от три праисторически селища. При изкопи на дълбочина 1 м. са намирани археологически материали от такова селище. От него произхожда каменна брадва, дебелостенна груба керамика от глина с примеси, керамика с пластична и иизрязана декорация. Въз основа на тези материали селището е отнесено към Енеолитната епоха. Следите на другото праисторическо селище са открити върху скалния масив на левия бряг на река Ерма, където на терена около нея са намерени керамични материали от Халщатската и Латенската епоха. Културният пласт вероятно е бил със доста голяма дебелина, за да се запази през хилядолетията над малката като площ скална тереса. Теренът около скалата е застроен и археологическите материали са били откривани и във околните дворове. Може би с това селище са свързани синхроничните му сребърни монети от Дирахион и Тасос, намерени в Трън. Малката площ на скалата, както и изградената по-късно в нея скална христичнска църква дават основание на археолозите и историците да допуснат, че в праисторическата епоха може би при скалата е имало някакво светилище и че към селището е било изградено към светилището.
    В късно-плейстоценски отложения в пещерата Царева църква палеорнитологът проф. Златозар Боев е установил останки от 4 вида съвременни птици - сокол орко (Falco subbuteo), пъдпъдък (Coturnix coturnix), чавка (Corvus monedula) и жълтоклюна гарга (Pyrrhocorax graculus). В пластове с подобна възраст във Филиповската (Мисловщишката) пещера той е намерил кости от над 30 вида, 4 от които са изчезнали от пределите на страната - снежна яребица (Lagopus lagopus), тетрев (Tetrao tetrix), червеноклюна гарга (Pyrrhocorax pyrrhocorax) и колхидски фазан (див) (Phasianus colchicus). Други видове в пещерата: керкенез (Falco tinnunculus), пъдпъдък, яребица (Perdix perdix), кукумявка (Athene noctua), червенушка (Pyrrhula pyrrhula), горска зидарка (Sitta europeae), селска лястовица (Hirundo rustica), червеногръдка (Erithacus rubecula), сврака (Pica pica) и др. В холоценските пластове в Зелениградската пещера са намерени находки от 6 вида птици - бухал (Bubo bubo), жълтоклюна гарга, чавка, керкенез и полска яребица. От холоценските останки от птици от Филиповската пещера по-интересни са тези на скален гълъб (Columba livia), червенокръста лястовица (Hirundo daurica), сойка (Garrulus glandarius), кос(Turdus merula) и др.
        На територията на град Трън са разположени 2 православни храма: Свети Никола“ - в центъра на града и Света Петка“ - в квартал Баринци, над който е разположен. Сред манастирите си струва да се спомене Свети Архангел Михаил, който е разположен на 2,5 km северно от града. Огромен е броят на известните личности, родени в разположения в Пернишка област град. Сред тях се открояват имената на народната певица Гюгря Пинджурова, а също и на икономиста от БАН Никола Попов. Партизанинът Владо Тричков и генарал – полковник Славчо Трънски също са родом от това населено място. Списъкът може да се продължи оше с имената на политикът Михаил Календаров и друга народна певица – Анушка Михайлова. В ждрелото на река Ерма абсолютно всяка година се провежда редовната алпиниада. Това събитие винаги се посреща с огромна радост и ентусиазъм от цялото местно население. Също така в алпиниадата могат да се включат и хората от съседните села.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker